Algemene Voorwaarden

Taartoutlet

Berlageweg 80

9731 LK Groningen

Email:info@taartoutlet.nl

Website: www.taartoutlet.nl

Tel: 050-2804071

KvK-nummer: 59609435

BTW-nr. NL001440899B09

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle

tussen de koper en Taartoutlet (hierna: taartoutlet.nl) gesloten overeenkomsten.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid

van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige

bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten

behoeve van de verkoper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de verkoper

ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van taartoutlet.nl zijn vrijblijvend en taartoutlet.nl behoudt zich uitdrukkelijk het

recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften

noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door taartoutlet.nl.

taartoutlet.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te

verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt

taartoutlet.nl dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief

verzendkosten (de eventuele verzendkosten zijn altijd voor de koper) tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de

advertentie of schriftelijk , of per mail overeengekomen.

3.2 Betaling van het totaal opgegeven bedrag dient te geschieden direct bij bestelling of afhalen. U krijgt van ons

een bevestigingsmail nadat u de bestelling heeft geplaatst met daarin de factuur.

3.3 Betaling geschiedt vooraf per IDEAL, Paypal of door overschrijving naar rabobank rekening, te

weten  rekeningnummer NL73RABO0144064111 van Taartoutlet te Groningen, onder vermelding

van uw bestelnummer en besteldatum.

3.4 Betaling bij afhalen van uw bestelling kan doormiddel van contante betaling en pinnen.

Artikel 4. Levering

4.1 Wij als taartoutlet.nl leveren al onze artikelen wanneer ze op voorraad zijn binnen twee tot drie

werkdagen na het ontvangen van de betaling(en).

Volgens de Wet Kopen Op Afstand bedraagt de levertijd van uw bestelde artikel(en) maximaal 30 dagen, tenzij

anders overeengekomen met taartoutlet.nl. Mocht de levertijd binnen 30 dagen niet haalbaar zijn krijgt u van

taartoutlet.nl tijdig bericht en bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren of een nieuwe

levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij annulering van een bestelling binnen maximaal

30 dagen teruggestort op uw rekening.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor

verzending aan u.

4.3 Het versturen van eetbare prints is op eigen risico. Taartoutlet is niet verantwoordelijk voor schade aan de print opgelopen door het verzenden.  De bestellingen van eetbare prints kunnen niet geannuleerd worden.

4.4 Het versturen van artikelen via de reguliere post (en dus niet via pakket post) is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte poststukken, daar het niet te traceren is. Als men het op prijs stelt kunnen artikelen die eigenlijk via de reguliere post kunnen, aangeboden worden met pakketpost zodater een track en trace nummer is het het pakket te traceren is. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 6. eigendomsrecht

6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst

aan taartoutlet.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het

moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid en Retouren

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u taartoutlet daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier ( 4 )

dagen na de aflevering, schriftelijk of per mail (info@taartoutlet.nl) een gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Taartoutlet accepteert retourzendingen, hiervoor heb je 14 dagen bedenktijd , binnen deze 14 dagen kunt u aangeven bij Taartoutlet dat u uw order ( gedeeltelijk) retour wilt sturen. Daarna heeft u nog 14 dagen om retour te sturen. Deze (herroepings) termijn gaat in op de dag na ontvangst. Binnen die termijn kan een artikel, zonder opgaaf van redenen, geretourneerd worden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden gekoppeld.

  • Het artikel wordt teruggestuurd in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en is daarbij onbeschadigd. Als dit niet het geval is, kan er waardemindering in rekening worden gebracht.
  • Artikelen zijn niet gebruikt. Heb je het artikel meer geprobeerd/gebruikt dan redelijkerwijze nodig is om het product te beoordelen, dan heeft Taartoutlet het recht om waardevermindering op het product in rekening te brengen.
  • Artikelen uitgesloten van herroeppingsrecht zijn artikelen die binnen de bedenktijd kunnen bederven.
  • Producten die voor u op maat gemaakt zijn volgens de door u opgegeven specificatie zijn ook itgelsoten van het herroepingsrecht en kunnen niet retour.

Het product mag niet gebruikt zijn en nog normaal verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken,

maar niet in gebruik nemen).

Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

 

7.3. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

- Om hygiënische redenen niet meer verkocht kunnen worden.

- Geopend zijn ( verpakkingsseal mag niet verbroken zijn.)

- Speciaal voor u gemaakt zijn.

Om deze reden kunnen eetbare prints NIET retour!

- Een beperkte houdbaarheid hebben.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen

ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en

taartoutlet.nl, dan wel tussen taartoutlet.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie

tussen u en taartoutlet.nl, is taartoutlet.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van

opzet of grove schuld van taartoutlet.nl.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft taartoutlet.nl ingeval van overmacht het

recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat

taartoutlet.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan taartoutlet.nl kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Juistheid

10.1 De Inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle ander uitingen van taartoutlet.nl op internet is met

de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Taartoutlet.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot

de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.

Taartoutlet.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de

gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in

Nederland.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Taartoutlet

Kweldergras 8-1

9738 AJ Groningen

Nederland

© 2011 - 2024 TAARTOUTLET | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel